Anders kijken naar problemen

We werken als Trivire veel samen met maatschappelijke partners. Dat is heel waardevol, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Vaak hebben we namelijk verschillende belangen rondom een vraagstuk en dan is het met elkaar zoeken naar een oplossing die voor iedereen werkt. Dan helpt het om de ‘bril’ van de ander op te zetten en eens anders te kijken naar problemen.

Mooi voorbeeld
De wens van de gemeente Dordrecht om in woongebouwen gescheiden afvalinzameling in containerruimten te organiseren, is een mooi voorbeeld van zo’n samenwerking. Daar tegenover stond onze wens om tegemoet te komen aan een stijgende vraag naar scootmobielplekken, zodat bewoners deze veilig kunnen stallen en opladen. De ruimte die daarvoor nodig is, wordt normaal gesproken vaak gevonden in het opheffen van containerruimten. De wensen van de gemeente Dordrecht en Trivire waren dus volledig tegenstrijdig. Toch gingen we op zoek naar een gezamenlijke oplossing.

In 2019 is met alle betrokkenen gesproken: de gemeente/WMO, de Veiligheidsregio, HVC (het bedrijf dat het huisvuil op haalt) en de Huurdersparticipatieraad Trivire. Uit de gesprekken werd duidelijk dat per woongebouw de mogelijkheden voor zowel het stallen van scootmobielen en het gescheiden inzamelen van huisvuil moesten worden bekeken. Met dit in ons achterhoofd zijn we een pilot gestart in tien woongebouwen. Samen met alle betrokken partijen zijn we per woongebouw de fysieke ruimten gaan bekijken, zijn er afspraken met de WMO gemaakt en heeft de Veiligheidsregio risicoanalyses gemaakt.

Trivire heeft al deze informatie tot zich genomen en is vervolgens aan de slag gegaan. Inmiddels zijn er in de woongebouwen scootmobielplekken gemaakt en is er gestart met gescheiden afvalverwerking. Een mooi resultaat dat we alleen hebben kunnen bereiken door echt met elkaar anders te durven kijken naar het vraagstuk.

Alle berichten

Een nieuw huurdersportaal

Een steeds groter wordende groep huurders vindt het belangrijk om hun zaken zelf met ons te regelen; waar ...

Verder

Jaarlijkse prestatieafspraken volkshuisvesting

In de Woningwet van 2015 is vastgelegd dat woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties elk jaar prestatieafspraken maken. Hierin staat ...

Verder

Benchmark

Om de prestaties van woningcorporaties onderling te kunnen vergelijken, publiceert de branchevereniging Aedes jaarlijks een zogeheten benchmark. In ...

Verder

Procesmanagement

Trivire heeft in 2019 hard gewerkt aan het verder verbeteren van haar werkprocessen. We vonden het daarbij belangrijk ...

Verder

Inkoopsamenwerking corporaties loont!

In de Drechtsteden werken de woningcorporaties al op veel gebieden samen. Ze zetten zich tenslotte allemaal in voor ...

Verder

Ontwikkelingen Warmtenet

Bij Trivire proberen we zoveel mogelijk woningen aan te sluiten op duurzame energiebronnen. Het warmtenet van HVC is ...

Verder

Aardgasvrij maken van woningen

In 2050 moet Nederland toekomstbestendig zijn. Dat betekent dat alle energie in Nederland betrouwbaar, betaalbaar, schoon en gezond ...

Verder

Energie-Index/-labels

Alle woningen van Trivire hebben een energielabel. Maar wat is dat eigenlijk voor ding? Een energielabel geeft aan ...

Verder

Huisuitzettingen door overlast/hennep

Bij Trivire doen we er alles aan om huisuitzettingen te voorkomen. Als wij toch tot ontruiming overgaan, is ...

Verder

Trivire Tientje

Via het Trivire Tientje kunnen bewoners budget verzamelen voor een activiteit rondom hun woning. Dit doen zij door ...

Verder

Huurdersparticipatie

Bewonerscommissies en de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT) zijn erg waardevol bij het werken aan vitale wijken en buurten. Zij ...

Verder

Anders kijken naar problemen

We werken als Trivire veel samen met maatschappelijke partners. Dat is heel waardevol, maar brengt ook uitdagingen met ...

Verder

Pop up kantoor Oud Krispijn

De Mauvebuurt in Oud Krispijn in Dordrecht is een buurt met een vriendelijke uitstraling. Toch is het lastig ...

Verder

Housing First werkt!

Inmiddels werken we zes jaar met de methodiek van Housing First. Housing First houdt in dat op basis ...

Verder

Pilot opvang crisisgezinnen

In 2018 startte de pilot ‘opvang crisisgezinnen’ in de regio Drechtsteden. Deze pilot is een initiatief van centrumgemeente ...

Verder

Huis van Hoop

In 2019 hebben we hard gewerkt aan het realiseren van woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen. En met succes! Zo ...

Verder

Route Thuis in de Wijk

Cliënten die vanuit beschermd wonen of een andere zorginstelling overgaan naar zelfstandig wonen, hebben goede ondersteuning nodig bij ...

Verder

Forse daling huisuitzettingen

Bij Trivire vinden we iedere ontruiming er één teveel. Daarom zetten we ons, samen met onze maatschappelijke partners, ...

Verder

Budgetcoach

Om betalingsachterstanden en ontruimingen bij huurders te voorkomen, bieden we onze huurders een budgetcoach aan. De budgetcoach helpt ...

Verder

Passend toewijzen

Mensen met een laag inkomen mogen niet in een te dure woning gaan wonen. Daarom letten we bij ...

Verder

Het even niet met elkaar eens zijn

Bij Trivire proberen we een klacht of probleem van een huurder altijd zo goed mogelijk zelf op te ...

Verder

Klachtenmanagement

Wanneer onze klanten niet tevreden over ons zijn, kunnen ze een klacht indienen. Wij gaan vervolgens met die ...

Verder

Digitaal klantenpanel

Bij Trivire maken we steeds meer gebruik van digitale klantenpanels. Dit is een groep huurders die digitaal met ...

Verder

Klantbediening in ontwikkeling

Bij Trivire hebben we het één-ingangsprincipe. Dit betekent dat alle klantvragen bij ons binnenkomen via het Klant Contact ...

Verder