Voorwoord

De plannen voor 2020!


Voor Trivire zien we komend jaar veel nieuwe kansen en uitdagingen. Uitdagingen die misschien wel complexer zijn dan in de jaren die achter ons liggen. Maar we gaan ze niet uit de weg. Nee, sterker nog: we zetten onze schouders eronder. Samen met onze huurders en maatschappelijke partners. Want door onze krachten te bundelen geloof ik dat geen uitdaging te groot is. Naast het uitgebreide formele jaarplan presenteren wij u hierbij de belangrijkste plannen voor 2020.

Veel leesplezier!


Tinka van Rood
BestuurderOp naar energiezuinige en gasloze woningen
Wanneer we spreken over duurzaamheid, denken we al snel aan de energieopgave die er ligt. Een uitdaging die van onze organisatie ook in 2020 grote inzet vraagt. Zo moeten wij onze woningen versneld energiezuiniger en gasloos gaan maken. Dit doen we in eerste instantie om het wooncomfort van onze huurders te verbeteren en hun woonlasten, als gevolg van lagere energielasten, zo betaalbaar mogelijk te houden. Dat we daarmee tegelijkertijd een positieve bijdrage leveren aan een beter milieu is uiteraard ook waardevol.

Samen komen we verder
In de regio Drechtsteden werken we samen met de collega-corporaties, HVC, gemeenten en andere stakeholders aan de energietransitie Drechtsteden. Eén van de belangrijkste onderwerpen binnen deze energietransitie voor het komend jaar is het onderzoeken of de aanleg van een warmtenet in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht realistisch is. In de vorm van een businesscase wordt bekeken hoeveel woningen aangesloten kunnen worden op het warmtenet en of dit financieel ook  haalbaar is. Voor HVC, de woningcorporaties en natuurlijk vooral voor de huurders.

Als blijkt dat we hier samen goed uitkomen, kunnen we wijk voor wijk overgaan tot het aansluiten van het warmtenet en daarmee sneller onze woningen verduurzamen.

Duurzaam wonen
We spreken ook van duurzaamheid in een heel andere context dan energie. Namelijk wanneer we het hebben over duurzaam wonen. We hebben het dan niet alleen over een dak boven je hoofd. Het gaat er bij duurzaam wonen vooral om dat de bewoner op zijn plek is in de woning en in de buurt waar hij of zij woont. Dat er voldoende ondersteuning aanwezig als iemand hulp nodig heeft. Dat het contact met de buren en de buurt goed is. En dat de wijk of buurt voor iedereen een veilige en prettige plek is om te wonen.

Grote uitdagingen aangaan. Op het gebied van duurzaam wonen zien we voor 2020, maar zeker ook de jaren daarna, een grote uitdaging op ons afkomen. Want meer dan voorheen wordt er van mensen verwacht dat zij zelfstandig blijven wonen, terwijl we de kwetsbaarheid van onze doelgroep juist toe zien nemen. Dat vraagt dus van ons als organisatie dat we oog hebben voor wat er bij het huisvesten van deze mensen komt kijken. Dat we ons betrokken voelen bij onze huurders, snappen wat zij nodig hebben en hen daarbij op weg helpen naar een oplossing.

Kunnen we dat alleen? Nee absoluut niet. Sterker nog: dat willen we ook niet. We hebben onze maatschappelijke partners hard nodig. We gaan dan ook steeds meer samenwerken over de grenzen van onze eigen organisatie heen. Met elkaar gaan we aan de slag met de opgave die er ligt en pakken we ieder onze eigen rol op om er zo met elkaar voor te zorgen dat deze kwetsbare bewoners ook een fijn thuis hebben en houden.

Echt van betekenis zijn
Ook voor 2020 blijft het motto van Trivire overeind: van betekenis zijn voor mensen. En dat vraagt dat we onszelf als organisatie en medewerkers van Trivire blijven door ontwikkelen. Want als je echt iets wil betekenen voor je huurders, moet je weten over wie je het hebt en wat de leefwereld is van die ander. Dat betekent dat we aandacht hebben voor onze huurders en soms ook lef moeten hebben om dingen anders te doen dan we normaal zouden doen. Waarom? Omdat voor een groot deel van onze huurders geldt dat zij prima geholpen zijn met onze standaard bedrijfsprocessen. Maar er is ook een groep huurders waarvan de situatie waarin zij zich bevinden vraagt om een andere benadering: om maatwerk. Alleen wanneer wij snappen dat juist voor die mensen de standaard niet werkt, maar we iets anders moeten bieden, gaan we als Trivire het verschil maken.

Dat vraagt van onze medewerkers dat zij echt luisteren naar wat bewoners hen vertellen. Dat zij snappen waar hun verantwoordelijkheid ligt bij het oplossen van de vraag en uiteindelijk samen met de huurder tot een breed gedragen oplossing komen. Al dan niet met de hulp van onze maatschappelijke partners. Kortom: oprechte aandacht voor de ander. Want maakt aandacht niet alles mooier? Ik geloof van wel!


Wilt u meer lezen? Het formele jaarplan van Trivire vindt u hier.

Ook bent u van harte welkom op onze website.