'Bijzondere doelgroepen hebben het lastig'

Bijzondere doelgroepen Trivire resultaten 2016

Een belangrijke taak van een woningcorporatie is om passende woonruimte te bieden aan bijzondere doelgroepen. Of een huurder wel of niet tot een bijzondere doelgroep hoort, kan te maken hebben met gezondheid, financiën of andere problemen.

Trivire werkt samen met andere instanties en overheden om passende en betaalbare huisvesting te bieden voor die mensen die vanwege hun ‘bijzonder’ zijn andere wensen en behoeften hebben als het gaat om wonen.

Divers aanbod

Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen denken we goed na over onze vastgoedportefeuille. Zijn er genoeg woningen beschikbaar? En staat dit in verhouding tot het aantal woningen dat beschikbaar is voor andere mensen die een woning zoeken? Dat zijn vragen die we onszelf continu stellen. Trivire werkt permanent aan het juiste aantal en soort woningen. Ook in 2016 hebben we goed naar de vastgoedportefeuille gekeken. Dat doen we samen met onze huurders, via de Huurdersparticipatieraad. De input van de raad is belangrijk en zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven.

Speciale aandacht 

Omdat mensen langer thuis moeten blijven wonen en omdat mensen eerder uitstromen vanuit een zorginstelling naar een woning in de wijk en omdat de vraag naar betaalbare woningen steeds groter is, vraagt het huisvesten van bijzondere doelgroepen de juiste en nodige aandacht.

Gemeenten, zorginstellingen en Trivire werken intensief samen om deze doelgroep goed en langdurig te huisvesten. Onze onderlinge samenwerking is nog belangrijker geworden dan voorheen. Samen zorgen we er ook voor dat de doelgroepen goed worden verspreid over de buurten, wijken en gemeenten waar wij gezamenlijk bezit hebben. Zo houden we deze wijken  zo gezond en evenwichtig mogelijk. Daarnaast kijken we ook naar onszelf:  onze medewerkers moeten de huisvesting van de bijzondere doelgroepen en de begeleiding die zij daarbij nodig hebben goed kunnen organiseren en zorg dragen voor voldoende heldere communicatie hierover.

Extra druk op de vraag 

Door de nieuwe regelgeving van de passendheidstoets is de behoefte aan goedkope woningen sterk toegenomen. Daarmee ontstaat ook druk op de vraag naar betaalbare woningen voor bijzondere doelgroepen. Als het nodig is, zoekt Trivire daarbij met andere partijen naar alternatieve huisvesting om goed aanbod beschikbaar te hebben.

Samen met anderen

Via samenwerking met andere partijen kunnen we mooie projecten realiseren, zoals het huisvesten van het dak- en thuislozen samen met het Leger des Heils. Samen met de Stichting Anderdak hebben we nieuwbouwwoningen gerealiseerd voor mensen met een beperking en werken we mee aan de Doe-tafel.

 

(3) Artikelen Bijzondere doelgroepen

Passende woonruimte betaalbaar

Passende woonruimte betaalbaar

De afgelopen jaren hebben verschillende ontwikkelingen gezorgd dat de vraag naar goedkope, betaalbare woningen behoorlijk is toegenomen. Zo is in 2015 is de passendheidstoets ingevoerd. Dit houdt in dat mensen die huurtoeslag ontvangen niet meer mogen reageren op woningen met een huurprijs die hoger is dan een vastgesteld maximum bedrag (de ...

Woonruimte voor statushouders

Woonruimte voor statushouders

Voor Trivire is het huisvesten van bijzondere doelgroepen met een lager inkomen een van de belangrijkste doelstellingen. Statushouders (bijvoorbeeld vluchtelingen) maken deel uit van deze bijzondere doelgroepen. De verschillende gemeenten in ons verzorgingsgebied hebben een verplichting gekregen als het gaat om het huisvesten van statushouders. Trivire heeft een belangrijke rol in het ...

Zelfstandig wonen met een beperking

Zelfstandig wonen met een beperking

Een andere bijzondere doelgroep is de groep mensen met een verstandelijke beperking. Voor deze groep hebben we in 2016 binnen het nieuwbouwproject Zomertaling in de Volgerlanden vijftien woningen en een algemene ruimte gerealiseerd. Samen met de Stichting Anderdak werkten we aan deze woonvorm. ...

Berichten

Samenwerking Leger des Heils

Een van de bijzondere doelgroepen die Trivire huisvest, is een groep langdurig dak- en thuislozen. Om deze mensen een geschikt thuis te kunnen bieden, werken ...

Verder

Doe-tafel: Samenwerken voor méér dan een woning alleen

Soms zijn er mensen die het door omstandigheden extra lastig hebben. Mensen waarbij (complexe) dingen spelen naast het moeilijk kunnen vinden van een betaalbaar dak ...

Verder