Woonomgeving Trivire resultaten 2017

Prettig wonen is een beleving die beïnvloed wordt door allerlei factoren. Voel je je veilig? Heb je weinig overlast van anderen? Is het schoon? Trivire werkt niet alleen aan de kwaliteit van de woningen maar ook aan de woonomgeving.

De veiligheidsmonitor is een hulpmiddel om te zien wat de score is van de woonbeleving. En als het nodig is, doen we extra onderzoek in de buurt om te kijken hoe we de woonbeleving positief kunnen beïnvloeden.

Wij willen graag dat onze huurders zich prettig voelen in hun woonomgeving. Dat ze met plezier in hun huis en wijk wonen. Onze inzet richt zich daarom niet op overal een beetje beheer. Nee, we investeren in schoon, heel en veilig daar waar het ‘t hardst nodig is. Dit doen we samen met onze partners in buurten en wijken. Want samen sta je sterk!

Werken aan de woonomgeving kunnen we niet alleen. Dit doen we nadrukkelijk samen met onze huurders. Onze visie is gebaseerd op drie pijlers van 1) basis, 2) klantenpanels en 3) Huurdersparticipatieraad Trivire.  Via de huurders- en bewonerscommissies of het klantenpanel krijgen we een beeld van de stand van zaken en kunnen we gerichte acties met elkaar realiseren.

 

Trivire Tientje

Het Trivire Tientje bestaat al geruime tijd en het is een manier waarbij huurders zelf actie kunnen ondernemen om verbeteringen in de woonomgeving te realiseren. Met de Huurdersparticipatieraad Trivire hebben we afgesproken dat zij voortaan de aanvragen gaan beoordelen.

 

Goed onderhoud

We vinden het belangrijk dat onze woningen schoon, heel en veilig zijn. Dit draagt ook extra bij aan een positieve beleving van de woonomgeving.  We investeren elk jaar veel geld in het beheer. Het onderhoud is opgebouwd uit dagelijks onderhoud, contractonderhoud en planmatig onderhoud.

(3) Artikelen Woonomgeving

Veiligheidsmonitor Dordrecht

Veiligheidsmonitor Dordrecht

In 2017 was het Lijnbaangebied in Dordrecht een aandachtgebied in de integrale  ‘Aanpak overlast en ondermijning Dordrecht’. In de integrale ‘Aanpak overlast en ondermijning Dordrecht’ wordt zware overlast, hinder, fraude en criminaliteit aangepakt. Dit gebeurt door een speciaal handhavingsteam en een kerngroep. Ook Trivire maakt deel uit van deze kerngroep en levert een bijdrage ...

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie is een belangrijk thema in ons ondernemingsplan. We willen de krachten in de wijk stimuleren en faciliteren. Onze visie op participatie is gebaseerd op drie pijlers: de basis klantenpanels participatieraad   Pijler 1: De basis We vinden het allereerst belangrijk om te weten hoe de huurders- en bewonerscommissies onze dienstverlening waarderen. Daarom ...

Onderhoudskosten

Onderhoudskosten

We vinden het belangrijk dat onze woning schoon, heel en veilig zijn. Daarom investeren we jaarlijks veel geld in het beheer van ons vastgoed. Maar hoe ziet de begroting van dit onderhoud er nu eigenlijk uit?   De jaarlijkse begroting voor onderhoud is opgebouwd uit verschillende componenten: dagelijks onderhoud: dit bestaat vooral ...

Cijfers woonomgeving

Servicepakketten

Aantal huishoudens per pakket. Keuze uit het basis- of pluspakket

Trivire tientje

Aantal initiatieven gefinancierd met behulp van het Trivire tientje

Berichten

Trivire tientje

Met het Trivire Tientje stellen we budget beschikbaar voor activiteiten in en om de woning. Op een eerlijke en gelijke manier kunnen alle huurders hieraan meedoen. ...

Verder

Nieuwbouw

In 2017 hebben we een aantal nieuwbouwprojecten opgeleverd en zijn we gestart met de voorbereidingen van projecten die de komende jaren gerealiseerd gaan worden.   Wiardi Beckmanplansoen 59 ...

Verder