Betaalbaarheid en huurprijsbeleid

We vinden het bij Trivire belangrijk dat wonen voor mensen betaalbaar is en blijft. Daarom hebben we ook in 2019 weer stappen gezet op het gebied van ‘passend wonen’. Met passend wonen bedoelen we dat de huurprijs van een woning moet passen bij het inkomen van de huurder. Dit jaar hebben we extra goed gekeken naar de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli. Zo hebben we in 2019 een huuraanpassing doorgevoerd die ruim onder het landelijke inflatiecijfer lag van 1,6% en uit is gekomen op een gemiddelde van 1,14%.

Gezamenlijk proces
Bij het bepalen van de hoogte van de huuraanpassing hebben we samengewerkt met de Huurdersparticipatieraad Trivire (HPT). Aan de hand van een model hebben we met elkaar bepaald welke huurders welk percentage huuraanpassing kregen. Sommige huurders kregen een verhoging, anderen een bevriezing of zelfs verlaging van hun huurprijs. Het percentage was in ieder geval voor alle huurders afhankelijk van hun inkomen en van de afstand tussen de huidige huurprijs en gewenste toekomstige huurprijs.

Door samen te werken met onze HPT waren we het snel eens en konden we de jaarlijkse huuraanpassing op tijd voorbereiden. Dit was een grotere klus dan voorgaande jaren. Onder andere door het gebruik van de verschillende percentages, de inkomensgegevens vanuit de Belastingdienst en maatwerkregelingen. Maar omdat we het belangrijk vonden dat alle huurders een eerlijke huuraanpassing zouden krijgen, was het dit extra werk meer dan waard.

Maatwerk
In 2019 hebben we dus voor het eerst gekozen om maatwerk aan te bieden bij de huuraanpassing. Hierdoor konden we de huurprijs nog beter afstemmen op de persoonlijke financiële situatie van onze huurders. Het ging om de volgende maatwerkoplossingen:

1) Huurders die eigenlijk te duur woonden in verhouding tot het inkomen, hoefden de huurverhoging per 1 juli niet te betalen. Huurders die hiervoor in aanmerking dachten te komen, konden zich bij ons melden en hun inkomensgegevens aan ons voor leggen. In 93 gevallen hebben wij de huurverhoging inderdaad niet doorgevoerd.

2) Huurders die in een woning woonden waar geen huurtoeslag voor kon worden aangevraagd en een inkomensterugval hadden gehad, konden een huurverlaging krijgen. 377 huurders hebben ook daadwerkelijk een huurverlaging gekregen.

3) We hebben het inkomen voor de huurverhoging iets verhoogd, zodat mensen met een middeninkomen deels werden ontzien.