Voorwoord

Terugkijken op de resultaten van 2019

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, bevindt ons land zich midden in de coronacrisis. Een bizarre tijd waarin veel op ons afkomt: als mens, maar ook als organisatie. Het kabinet moet maatregelen treffen die nog nooit zijn genomen. We worden als samenleving getroffen op een sociaal en economische manier die zijn weerga niet kent en waarvan de effecten op langere termijn nog niet duidelijk zijn. Ook voor onze organisatie geldt dat we dingen doen die we nooit eerder hebben gedaan.

Juist in tijden als deze besef ik mij dat wij als maatschappelijke organisatie echt van betekenis kunnen en willen zijn. Niet alleen, maar samen en in verbondenheid met onze huurders en maatschappelijke partners. Juist dan kunnen wij het verschil maken voor die mensen die onze hulp het hardst nodig hebben.

Tinka van Rood
Bestuurder Trivire


Over dit jaarverslag
Wat lijkt 2019 alweer ver weg. Een jaar dat nog zo heel gewoon was én waarin we aan de voorkant veel ambities hadden. Zoveel zelfs, dat we ons al aan het begin van het jaar beseften dat we ook niet alles tegelijk konden doen. We wisten dat we gedurende het jaar keuzes moesten gaan maken om te zorgen dat onze ambities aan zouden sluiten bij het vermogen van de organisatie. ‘Ambitie naar Vermogen’ noemden we dat. Nu, terugkijkend, zie ik dat we daar in 2019 mooie en waardevolle zaken hebben gerealiseerd. Belangrijk om daar ondanks alles bij stil te staan.

Bijzondere trajecten
In 2019 hebben we een aantal trajecten doorlopen waarbij in verbinding staan met onze omgeving leidend was. Zo hebben we ons in dit jaar op een nieuwe manier laten visiteren, waarbij een onafhankelijke visitatiecommissie het maatschappelijke presteren van onze organisatie niet alleen bepaald door naar documentatie te kijken. Belangrijker misschien nog wel, is dat de commissie vooral met veel mensen heeft gesproken die regelmatig met Trivire te maken hebben.

Huurders, medewerkers, collega-corporaties, gemeenten en andere partijen waar wij veel mee samenwerken zijn tijdens een aantal dialoogsessies met elkaar in gesprek gegaan over het functioneren van Trivire. Dit heeft een compleet beeld opgeleverd van waar onze organisatie voor staat en wat wij de afgelopen jaren gerealiseerd hebben. Dit visitatietraject heeft ook inzichten opgeleverd over waar onze toekomstige uitdagingen liggen. Want dat we de komende jaren nog voor grote opgaven komen te staan, is wel duidelijk.

Nieuwe Koers van Trivire
De wereld om ons heen verandert continu en vraagt steeds iets anders van ons. Des te belangrijker is het dat wij samen met onze huurders, medewerkers en maatschappelijke partners onze schouders onder deze opgaven zetten. Wat die opgaven zijn en op welke manier we deze met elkaar denken op te gaan pakken, zijn wij momenteel aan het beschrijven in de nieuwe Koers van Trivire. Ook hiervoor hebben we vorig jaar een bijzonder waardevol traject doorlopen. Op allerlei manieren hebben we input opgehaald met en bij onze omgeving. En met elkaar hebben we bepaald wat er de komende jaren op de agenda staat van Trivire en wat ieders rol daarin is.

Eén ding weet ik wel: we gaan de opgaven alleen realiseren als we vanuit verbinding met elkaar aan deze opgaven werken. We moeten ieder onze eigen verantwoordelijkheid nemen, maar vooral ook voor ogen houden wat het grotere doel is dat we met elkaar willen bereiken. En dan gaat het ons lukken. Daar ben ik van overtuigd!

Energietransitie
Eén van die opgaven waar we het afgelopen jaar, maar ook de komende jaren, veel voor hebben gedaan, is het realiseren van de energietransitie. Dat vraagt van ons dat we onze woningen energiezuinig maken. Dit doen we in de eerste plaats omdat de energiekosten, naast de huur, voor veel van onze huurders de grootste kostenpost is als het gaat om de woonlasten. Een ander belangrijk gevolg van het energiezuiniger maken van onze woningen is dat het wooncomfort omhoog gaat. En niet onbelangrijk: door onze woningen te verduurzamen leveren we een bijdrage aan een beter milieu.

In 2019 hebben we hiervoor, samen met onze collega-corporaties, gemeenten en HVC, een belangrijke basis gelegd. Met elkaar zijn we een traject gestart waarin we de mogelijkheden van een warmtenet in de Drechtsteden onderzoeken. Mocht dit traject succesvol afgesloten worden, dan hebben we afgesproken dat we onze gezamenlijke woningvoorraad in de toekomst voor een groot deel aan gaan sluiten op dit warmtenet. In dit onderzoek maken we met elkaar allerlei afwegingen en wegen we de diverse belangen die er zijn. We hebben het vertrouwen naar elkaar uitgesproken om dit gezamenlijk op te pakken en we verwachten in 2020 tot een breed gedragen besluit te komen. Een mooie stap op het gebied van duurzaamheid en daar ben ik trots op!

Onze klant staat centraal
2019 was voor Trivire ook het jaar waarin we onze klanten binnen onze organisatie echt een andere positie zijn gaan geven. Zo betrekken we hen veel meer dan voorheen bij alles wat we doen. Of het nu gaat over het maken van nieuw beleid, het realiseren van een renovatieproject of het nadenken over een bepaald thema: we doen het samen met de klant.

Een mooi voorbeeld hiervan is de huuraanpassing die we jaarlijks per 1 juli doorvoeren. Samen met de Huurdersparticipatieraad Trivire hebben we, in vervolg op 2018, gekeken hoe we de huuraanpassing ook in 2019 nog beter met elkaar kunnen bepalen. Een mooi proces waar uiteindelijk een huuraanpassingsbeleid uit is gekomen waar we allemaal achter staan. Maar dat is niet de enige manier waarop we onze klanten een belangrijkere rol binnen Trivire hebben gegeven. Ook kijken we kritischer, en met een andere bril, naar onze eigen dienstverlening. Zo hebben we meer oog voor de menskant in onze werkprocessen en bieden we maatwerk aan als een situatie daarom vraagt. Er zijn nu eenmaal huurders die onze hulp harder nodig hebben dan anderen en juist ook in die situaties willen we van betekenis zijn. Dat betekent niet dat we onze andere huurders uit het oog verliezen. Integendeel: woongenot en een goede balans in wijken en buurten staan hoog op ons aandachtslijstje. Want samen wonen doe je met elkaar!

Tot slot
Normaal gesproken sluit ik mijn voorwoord af door te zeggen dat ik er vertrouwen in heb dat we de opgaven waar we als organisatie voor staan, nu en in de toekomst, succesvol gaan oppakken. Samen met onze huurders en maatschappelijke partners. Iets wat ik nog steeds onderschrijf en in blijf geloven. Maar deze keer wil ik u vooral vragen om goed voor uzelf en iedereen om u heen te zorgen. De coronacrisis heeft mij nog meer doen inzien hoe belangrijk het is om er voor elkaar te zijn. En echt van betekenis te kunnen zijn in tijden dat het allemaal anders loopt en onzekerheid en onbekendheid met de situatie en het leven de boventoon voert.

——–

Wilt u meer lezen? Het formele jaarverslag van Trivire vindt u hier.

Ook bent u van harte welkom op onze website.